מידע לעמית – מידע כללי

הנדסאים וטכנאים  – חברה לניהול קופות גמל בע”מ (להלן: “החברה”), הוקמה ביום 29 בינואר 1996.
החברה עוסקת בניהול קופות גמל ענפיות ומנהלת כיום את הנדסאים גמל ואת הנדסאים קופה להשקעה.
החברה הוקמה במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי להכללת רכיבים לפנסיה.

הנדסאים קופת גמל (קופה לחיסכון/ תגמולים ופיצויים) הינה הקופה הראשונה שאותה מנהלת החברה החל משנת 1996.

הנדסאים קופה להשקעה החלה את פעילותה בסוף שנת 2022.  

עמיתי הקופות – קופות הגמל המנוהלות ע”י החברה מיועדות להנדסאים וטכנאים, משפטנים, פרקליטים, עובדים במקצוע טכני,
רוקחים, עובדים במקצוע פרה-רפואי, עובדי רנטגן, פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, תזונאים, מיקרוביולוגים וביוכימאים
או לעמיתים המדורגים בדירוגים אלה או המדורגים בדירוג עיתונאים בשירות הציבורי או עובדים המיוצגים ע”י איגוד מקצועי
בהסתדרות הכללית, המייצג עובדים במקצועות אלה.

רשימת נושאים:

מידע כללי:
אישורי מס – מצורפים לדו”ח השנתי בגין השנה החולפת.

הלוואות לעמיתים מכספי הנדסאים קופת גמל:
 
החברה מאפשרת לעמיתי הנדסאים קופת גמל לקבל הלוואה לכל מטרה מכספי הקופה, וזאת בכפוף להוראות הדין ונהלי החברה.

תנאי מתן ההלוואות:

  • בגין כספי תגמולים נזילים (כספים הניתנים למשיכה פטורה ממס בהתאם להוראות הדין) – ניתן לקבל הלוואה בשיעור של עד 80% מהכספים הצבורים בקופה.
  • בגין כספי תגמולים לא נזילים (כספים שאינם ניתנים למשיכה חד-פעמית פטורה ממס בהתאם להוראות הדין) – ניתן לקבל הלוואה בשיעור של עד 30% מהכספים הצבורים בקופה.
  • סכום הלוואה – עד 100,000 ₪.
  • תקופת ההלוואה – 12 עד 60 חודשים.
  • החזר הלוואה – שיטת “שפיצר” החזרים חודשיים קבועים של קרן + ריבית על-פי לוח שפיצר.
  • ריבית – קרן ההלוואה נושאת ריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים בהפחתה של 0.5% לשנה, החל ממועד הענקת ההלוואה ועד לפירעונה המלא בפועל.

אישור מתן ההלוואה מותנה בעמידה בנהלי החברה וכפוף לתהליך חיתום.

לטופס בקשה לקבלת הלוואה ודברי הסבר לחץ כאן.

הדיווח התקופתי לעמית:
 
גופים מוסדיים חייבים לשלוח לעמיתיהם ולמבוטחיהם דין וחשבון תקופתי. מתכונת הדיווח נקבעת בחוזרים המתפרסמים מעת לעת ע”י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

חברה מנהלת של קופת גמל/קרן השתלמות נדרשת להציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של העמית, דוח רבעוני.

דוחות רבעוניים יופקו רק בגין חשבונות בהם הופקדו כספים (או הועברו אליהם כספים) במהלך הרבעון הרלוונטי ו/או שיתרת החסכון הצבורה בחשבון שווה או עולה על 50 אלף ₪.

דוח שנתי מקוצר:

כולל את המידע העיקרי לגבי החסכון שלך בקופת הגמל/קרן ההשתלמות. לכל חשבון בקופת הגמל /קרן ההשתלמות מופק דוח הכולל מידע מרוכז לגבי כל המסלולים בחשבון.

דוח זה גם כולל את אישור המס להצהרת הון ואישור המס על הפקדות עבור שנת המס.

דוח שנתי מפורט:

בנוסף לדוח השנתי המקוצר, מופק גם דוח שנתי מפורט, הכולל פרטים נוספים אודות חשבונותיך בחברה.

במידה והינך חוסך במספר מסלולים באותו החשבון, הדוח המפורט יציג פרטי כל מסלול בנפרד.

למידע נוסף אודות הדוח השנתי שלך באפשרותך לעיין כאן בהסברים באתר משרד האוצר.

משך הצגת הדוחות בחשבון:

הדוחות השנתיים המקוצר והמפורט יוצגו בחשבונך האישי המקוון למשך 10 שנים לפחות.

הדוח הרבעוני, ככל שהופק כזה, יוצג בחשבונך האישי המקוון למשך שנה אחת לפחות.

שליחת הדוחות אל העמיתים:
 
על פי חוזר גופים מוסדיים 2017-9-22, אם קיים ברשות הגוף המוסדי האמצעי הדיגיטלי של העמית (כתובת הדואר האלקטרוני של העמית או מספר הטלפון הנייד שלו), ישלח קישור לדוח השנתי באמצעות אותו אמצעי דיגיטלי.

שליחת הקישור לדוח יכולה להתבצע ע”י שליחת הודעה הכוללת קישור לעמוד הכניסה לחשבון האישי המקוון של העמית, בו יוכל העמית לעיין בדוח.

אם לא קיים ברשות הגוף המוסדי אמצעי דיגיטלי של העמית, ישלח הגוף המוסדי את הדוח השנתי המקוצר לעמית באמצעות הדואר.

על אף האמור לעיל, לכל עמית יש זכות לבקש מהגוף המוסדי בכתב באמצעות טופס ידני או באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות חשבונו האישי מקוון באתר האינטרנט של החברה לקבל את הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר.

הדוח השנתי המפורט ו-הדוח הרבעוני לא נשלחים בכל מקרה באמצעות הדואר.

להגשת בקשה לשינוי אופן משלוח הדוח השנתי המקוצר:

ניתן לבצע את השינוי ע”י בחירה בלשונית “בחירת אמצעי דיוור” בחשבונך האישי המקוון, לחילופין ניתן לבצע את השינוי ע”י הגשת בקשה בכתב. לשם כך נדרש למלא טופס עדכון פרטים אישיים הנמצא באתר. לחץ כאן לטופס.

את הטופס בצירוף צילום תעודת זהות כולל הספח (או צילום דרכון לתושב חוץ) ניתן להעביר אל החברה באחד האמצעים הבאים :

  1. משלוח הטופס באמצעות עמוד “צור קשר” באתר החברה לחץ כאן 
  2. באמצעות כתובת הדוא”ל :  PRATIM@MALAM-LTS.COM
  3. בדואר אל:   מוקד קופות גמל-רחוב אבשלום גיסין 53, קריית אריה, פתח תקווה, מיקוד: 4922297
מבזקים