שירות לקוחות – בדיקת זכאות לכספי נפטר

בדיקת זכאות מוטב לכספי נפטר

הליך בדיקת הזכאות של המוטב לכספי הנפטר

הזכאים לכספי עמית שנפטר הם המוטבים (נהנים) המופיעים בכתב מינוי המוטבים האחרון ששלח העמית. במידה ולא מונו מוטבים ישולמו הכספים ליורשים בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה.

כספי פיצויים של עמית שנפטר ניתנים למשיכה:

  1. ע”י שארים עפ”י חוק וזאת במידה והעמית נפטר במהלך תקופת עבודתו.
  2. ע”י המוטבים וזאת במידה והעמית נפטר לאחר סיום עבודתו אצל המעסיק אשר הפקיד את הכספים לקופה.

לידיעתך , עומדות בפני מוטב של עמית שנפטר אחת משתי אפשרויות הבחירה הבאות:

  1. הזכות למשיכת הכספים להם הוא זכאי, בכפוף להוראות הדין;
  2. הזכות להעביר את הכספים להם הוא זכאי לחשבון חדש שייפתח על שמו, בכפוף להוראות הדין.

מסמכים שיש לצרף להוכחת זכאות

  1. צילום קריא של תעודת זהות עדכנית של הזכאי (או צילום דרכון אם מדובר בתושב/ת חוץ);
  2. תעודת פטירה של העמית (מקור או נאמן למקור);
  3. צירוף אסמכתא לזכאות – צו ירושה או צוואה + צו קיום צוואה (מקור או נאמן למקור);
  4. במידה ומגיש הבקשה אינו המוטב/היורש הזכאי, יש לצרף אסמכתא לזכאות – צו מינוי אפוטרופוס או ייפוי כוח (מקור או נאמן למקור). (הורים שהינם אפוטרופוסים טבעיים יצרפו צילום ת.ז. של מגיש הבקשה כולל ספח בו רשום הקטין הזכאי).
  5. בהתייחס לכספי פיצויים יש לצרף טופס פקיד שומה המשחרר את כספי הפיצויים ומציין את שם השאר/שארים הזכאים לכספים או לחילופין אישור מעסיק המציין את שם השאר/ שארים בצירוף טופס פקיד השומה. במידה והעמית נפטר לאחר סיום עבודתו, יש לצרף אישור מפקיד שומה לשחרור הכספים.

בכל מקום שנאמר: “נאמן למקור” – ניתן להציג עותק מקורי אצל הפקיד בסניף הבנק הבינלאומי או לחילופין עותק שעליו מוטבע אישור “נאמן למקור” ע”י עורך-דין/ רשות מוסמכת.
לחברה זכות לבקש מסמכים נוספים, בהתאם לצורך.

בקשת מוטב למשיכת כספי עמית שנפטר

זכאי המעוניין למשוך את כספי הנפטר מקופת הגמל, נדרש למלא טופס בקשה למשיכת כספים (יש למלא טופס נפרד לכל חשבון בקופת גמל).

טופס בקשה למשיכת כספים ודברי הסבר למילוי ומשלוח הטופס לחץ כאן.

לבקשה יש לצרף צילום המחאה מבוטלת התואמת את פרטי החשבון שצוינו בבקשת המשיכה (יש לכתוב על השיק “מבוטל” בין שני קווים) או אישור קיום חשבון חתום ע”י הבנק בו מתנהל החשבון.

בקשת מוטב להעברת כספי עמית שנפטר לחשבון חדש על-שם המוטב

זכאי המעוניין להעביר את כספי הנפטר לחשבון חדש בקופת הגמל, המתנהל על-שמו, נדרש למלא טופס בקשה לפתיחת חשבון חדש ע”ש מוטב.

טופס בקשה לפתיחת חשבון חדש ע”ש מוטב ודברי הסבר למילוי ומשלוח הטופס לחץ כאן.

שאלות ופרטים נוספים

טופס בקשה למשיכת כספים/ פתיחת חשבון חדש ע”ש מוטב ודברי הסבר למילוי ומשלוח ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.gemel-handesaim.co.il

לשאלות ו/או קבלת טפסים ניתן לפנות למשרדי החברה:
טלפון: 03-7653182
דוא”ל: office@kupa-tech.co.il

מבזקים