דמי ניהול קופת גמל הנדסאים

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2021

שם הקופהקופת גמל הנדסאים-מסלול עד 50

520042607-00000000000157-9953-000

שיעור הוצאות לניהול השקעותשיעור דמי ניהול מחסכון
0.18%0.40%

שם הקופההנדסאים וטכנאים – מסלול 50-60

שיעור הוצאות לניהול השקעותשיעור דמי ניהול מחסכון
0.27%0.42%

520042607-00000000000157-9954-000

שם הקופההנדסאים וטכנאים- מסלול 60+

520042607-00000000000157-9955-000

שיעור הוצאות לניהול השקעותשיעור דמי ניהול מחסכון
0.05%0.40%

דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקופה.
עפ”י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%.”

מבזקים