אודות הקופות

רישוי וזכויות בעלות:

 • קופת גמל הנדסאים וטכנאים (להלן – “קופת הגמל” או “הקופה”) היא קופת גמל מאושרת על פי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ”ד – 1964 (להלן – “תקנות מס הכנסה”).כקופה לתגמולים לשכירים ולתגמולים לעצמאיים ולרכיב הפיצויים – מס’ אישור מס הכנסה של הקופה במסלול הכללי: 157 ובמסלול האג”ח: 1414.
 • 74% מזכויות הבעלות בחברה נתונות לעמיתי קופת הגמל – רוב מוחלט המקנה לעמיתים שליטה  יתרת ההחזקה נתונה להסתדרות ההנדסאים והטכנאים הגוף היציג של העמיתים.

*יתר זכויות מינוי הדירקטורים בידי האסיפה הכללית.

 • הקופה מוגדרת כמפעלית סקטוריאלית  והיא מיועדת לעמיתים הנדסאים וטכנאים, לעובדים המדורגים  בדרוג ההנדסאים והטכנאים, שרטטים , לבורנטיםוכן עמיתים אחרים המיוצגים על-ידי הסתדרות ההנדסאים והטכנאים.

בדירקטוריון החברה מכהנים נציגי עובדים ונציגים חיצוניים – המייצגים את העמיתים.

ותק ויציבות:

 • החברה הוקמה ביום 29 בינואר 1996.
 • החברה מנהלת נכון להיום למעלה ממיליארד ₪.
 • החברה מנהלת נכסים עבור כ 15,000 עמיתים העובדים במגזר הציבורי והפרטי ובכלל זה הנדסאים וטכנאים העובדים בבזק, חברת חשמל, בתי זיקוק, מקורות, רפא”ל, קריה למחקר גרעיני, משרד הביטחון, עובדי צה”ל, משרדי ממשלה, מוסדות להשכלה גבוהה, בתי חולים ומרכזים רפואיים וכיו”ב.

ניהול השקעות:

 • החברה מנהלת את נכסי המסלול הכללי בקופה באמצעות שני בתי השקעות מובילים שנבחרים ע”י אנשי מקצוע מטעם הקופה ומפוקחים ע”י ועדת השקעות מקצועית.
 • בתי ההשקעות נכון להיום הינם: ילין לפידות, מיטב.
 • ועדת ההשקעות של החברה, בראשות דירקטור חיצוני, מתכנסת אחת לשבועיים ודנה בביצועי מנהלי התיקים והנחיות לפעילות בראייה ארוכת טווח תוך התייחסות למאפייני העמיתים בקופה.
 • החברה מבצעת את פעולות רכישה ומכירה של ני”ע באמצעות שורה של חברי בורסה שנבחרו לכך בהליך תחרותי.

היכן נשמרים הזכויות של העמיתים?

חשבונות העמיתים מנוהלים בבנק הבינלאומי.
נכסי קופת הגמל מוחזקים במשמורת בבנק הבינלאומי (המשמש כקסטודיאן)

דמי ניהול:

החברה מוגדרת כחברה לניהול כקופה ענפית(סקטוריאלית) שהעמיתים הם בעלי הזכויות בה – החברהפועלת כמלכ”ר – וכל רווחיה מופנים לטובת העמיתים ע”י כך שהחברה גובה דמי ניהול רק בשיעור ההוצאות בפועל.

שעורי ההפקדות לקופת הגמל?

 • שיעורי ההפרשות המרביים מתוך השכר שהייתה הקופה רשאית לקבל עבור תגמולים לשכירים עד 31 בדצמבר 2004, הם 5% מן השכר על ידי העובד, ו- 5% על ידי המעביד. בעקבות הרפורמה במס, החל מחודש ינואר 2005 ניתן להגדיל את ההפרשות ל- 7% על ידי העובד ו- 7.5% על ידי המעביד, הפקדות רכיב הפיצויים עד 8.33% .
 • סכומי ההפרשות שקיבלה הקופה בתקופת הדוח נגזרים ממשכורתו של העמית על פי התנאים והסכמי העבודה אצל המעביד.

   

  1. עמיתים במעמד עצמאים הצטרפו לקופה לראשונה בשנת 2002, כחלק מיישום הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.העמיתים במעמד עצמאים הם בחלקם עובדים שכירים, הנדסאים וטכנאים, העובדים בדרוג ההנדסאים והטכנאים, וכן עמיתים אחרים, אשר הארגון היציג שלהם הינו הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, שבחרו בחלופה של הפקדה של המעביד בשיעור של 7% מרכיבי שכר שנקבעו (שאין בגינם הפרשה לפנסיה), לחשבון של עמית עצמאי על שם העובד (להלן: “ההסדר החליפי”). בהתאם להסכם קיבוצי שנחתם לאחרונה,יבוצעו, במקום ההסדר החליפי, הפרשות וניכויים לקופת גמל לא משלמת לקצבה (אשר נבחרה על-ידו לצורך ביצוע הפרשות במסגרת “ההסדר החליפי”, וכל עוד לא בחר העובד בקופת גמל לקצבה אחרת) החל מיום 1.1.2011, בהתאם למפורט להלן:

    

   • (א)     החל ביום 1.1.2011: הפרשת מעסיק  – 12.5%, מתוכם 6.5% לתגמולים ו – 6% במקום פיצויים. ניכוי משכר העובד – 5.5% לתגמולים.
   • (ב) החל ביום 1.12.2013: הפרשת מעסיק  – 13%, מתוכם 7% לתגמולים ו –  6%  במקום פיצויים. ניכוי משכר העובד – 6% לתגמולים.
מבזקים