אודות קופת גמל שדות

מאפייני הקופה

    • קופת גמל שדות (להלן: הקופה) הינה קופת גמל לתגמולים, המנוהלת בנאמנות ע”י הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע”מ (להלן: החברה המנהלת), בהתאם לכללים ולתנאים המפורטים בתקנון הקופה ולהסדר התחוקתי.
    • מספר אישור מס הכנסה של הקופה הוא 1/160.
    • הקופה הוקמה ביום 28 בינואר 1996.
    • החברה המנהלת היא חברה פרטית והקופה מנוהלת כקופת-גמל ענפית ללא מטרת רווח.
    • הקופה מיועדת למשפטנים, פרקליטים, עובדים במקצועות טכניים, רוקחים, עובדים במקצועות הפרה-רפואיים, עובדי הרנטגן, פזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, תזונאים וכן לעובדים המדורגים בדירוגים אלה.
    • הכספים מופרשים לקופה למטרת תגמולים לשכירים או תגמולים לעצמאים.
    • שיעורי ההפרשות המרביים מתוך השכר שהיתה הקופה רשאית לקבל עבור תגמולים לשכירים עד 31 בדצמבר 2004, הם 5% מן השכר על ידי העובד, ו- 5% על ידי המעביד. בעקבות הרפורמה במס, החל מחודש ינואר 2005 ניתן להגדיל את ההפרשות לעד 7% על ידי העובד ולעד 7.5% על ידי המעביד.
    • הקופה הוקמה מלכתחילה לצורך יישום הסכמי העבודה במגזר הציבורי שחייב הפרשות בגין רכיבי השכר הלא פנסיונים. צירוף עמיתים עצמאיים לקופה התאפשר החל משנת 2002 במסגרת יישום הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת , אשר אפשר לעמיתים השכירים לבחור בחלופה של הפקדת חלק המעביד בשיעור של 7% מרכיבי השכר בנקבע, לחשבון עמית עצמאי ע”ש העובד במקום הפרשה לקרן פנסיה צוברת.
    • החברה המנהלת קשורה עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ (להלן: “הבנק הבינלאומי”)לצורך מתן שירותים אדמיניסטרטיביים לקופה.
    • החברה המנהלת ו/או מנהל העסקים הפועל מטעמה, דואגים להשקיע את כספי הקופה ולנהל את חשבונות הקופה ואת חשבונות העמיתים לפי הוראות תוכנית הקופה והחלטות הדירקטוריון והוועדות שלו ובכפוף להוראות כל דין.
    • עמיתי הקופה הם חברים בחברה ועל-פי חוק החברות, התשנ”ט-1999 הם נחשבים כבעלי מניות ללא ערך נקוב. מספר החברים בחברה אינו מוגבל.

מידע על בעלי המניות

עמיתי הקופה הם חברים בחברה, ועל-פי חוק החברות התשנ”ט-1999, כל חבר בחברה נחשב כבעל מניה אחת ללא ערך נקוב. מספר החברים בחברה אינו מוגבל.

מבזקים